Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Notepad - Centrica and data from residential energy storage devices

Gegevens van residentiële energieopslag toestellen

Deze kennisgeving is van toepassing op gebruikers van residentiele energie-opslag toestellen, zoals een batterij of een warmwaterboiler die aanstuurbaar is en die een overeenkomst aangaan met een partner (bijvoorbeeld uw leverancier / installateur) om Centrica-technologie te gebruiken om deze toestellen direct of indirect aan te sturen voor lokaal energiebeheer en / of diensten ten behoeve van het electriciteitsnet.

In het geval van directe aansturing, stuurt Centrica Business Solutions Belgium NV het opslag toestel aan met als doel zoveel mogelijk lokaal lokaal geproduceerde energie, zoals de energie van zonnepanelen (op dezelfde locatie), lokaal te kunnen gebruiken, maar ook om Elia [https://www.elia.be/en/privacy-policy], de Belgische transmissienetbeheerder, te helpen met “vraagsturingprogramma's” waarbij het toestel is opgenomen in een virtuele energiecentrale.

In het geval van indirecte aansturing zal de partner die u verwijst naar deze website verantwoordelijke zijn voor het aansturen van energie-opslag toestel. Evenwel, deze aansturing zal deels beïnvloed worden doordat dit energie-opslag toestel wordt gebruik om Elia [https://www.elia.be/en/privacy-policy], de Belgische transmissienetbeheerder, te helpen met “vraagsturingprogramma”, waarbij het toestel is opgenomen in een virtuele energiecentrale.

Een virtuele energiecentrale is een samenwerking tussen onder meer residentiele energie-opslag toestellen en grootschalige batterij opslag. Samen leveren deze toestellen als een virtuele energiecentrale balanceringsdiensten aan Elia via vraagsturingprogramma, deze worden gebruikt om vraag en aanbod te balanceren in het elektriciteitsgrid en ondersteunen zo de integratie van hernieuwbare in ons energiesysteem.   

Wij - Centrica Business Solutions Belgium NV - helpen Elia met deze vraagsturingprogramma.  Hiervoor hebben we uw persoonsgegevens nodig.  Deze mededeling zet uiteen hoe we uw persoonsgegevens verwerken.

Samenvattend, ontvangen we op basis van uw overeenkomst identificatiegegevens voor uw energie-opslag toestel (dit kan uw toestel -ID, gebruiksgegevens en het nummer gebruikt om het leveringsput punt van elektriciteit  en gas te bepalen (EAN-nummer)).  Met behulp van deze identificatiegegevens zal Centrica Business Solutions Belgium NV instructies naar uw opslag toestel sturen om lokaal geproduceerde hernieuwbare energie op te slaan in combinatie met het bieden van vraagsturing in geval van directe controle, of we zullen beginnen met het sturen van vraagsturingprogramma naar de partner die zullen resulteren in instructies die naar uw opslag toestel worden verzonden in het geval van indirecte aansturing.

Wij (Centrica Business Solutions Belgium NV) brengen de informatie van uw toestel, zoals stroom en energie, samen met gelijkaardige informatie van andere toestellen, en we verstrekken deze gecombineerde gegevens aan Elia alsook het EAN nummer en uw toestel-ID. We zullen ook uw EAN-nummer en geïnstalleerde toestelvermogen aan uw lokale distributienetbeheerder verstrekken, aangezien deze moet controleren of de dienst binnen de beperkingen van het net valt (Hier kunt u zien aan welke distributiesysteembeheerder u bent blootgesteld -https://www.vreg. be/nl/wie-is-mijn-netbeheerder).

Elia heeft de energie- en vermogensgegevens nodig om de kwaliteit van de dienstverlening te controleren.

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door te schrijven naar The Data Protection Officer, Centrica Plc, Millstream, Maidenhead Road, Windsor, Berkshire, SL4 5GD of door een e-mail te sturen naar privacy@centrica.com.

1. Persoonlijke gegevens die we ontvangen

Als u toestemming heeft gegeven of een contract heeft gesloten voor de levering van deze diensten, ontvangen wij de volgende gegevens:

Toestel -ID
EAN-nummer: van de elektriciteitstoevoermeter op uw terrein waar het opslag toestel zich bevindt.

Verder ontvangen we:

Stroomgegevens: bijvoorbeeld het opslagvermogen, lokaal geproduceerde hernieuwbare energie en gegevens op huishoudniveau.

Energiegegevens: de energiegegevens van uw opslag toestel.

Uitoefening van uw rechten: als u een van uw wettelijke rechten op grond van de gegevensbeschermingswet uitoefent, zullen we dit bijhouden en hoe we reageren.

2. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens en waarom

Waar we uw persoonlijke gegevens verwerken omdat u dat heeft toegestaan
We verwerken deze items van uw persoonlijke gegevens wanneer u uw toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken maar dit kan een invloed hebben op onze dienstverlening:

Reden of doel Persoonlijke gegevens die we gebruiken

Door de toestand van uw opslag toestel dynamisch te begrijpen, kunnen wij berekenen hoe u uw opslagtoestel het beste kunt bedienen.

Identificatie van opslag toestel in combinatie met stroom.

Waar we uw persoonsgegevens verwerken omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben We verwerken deze onderdelen van uw persoonlijke gegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens, waaronder:


Reden of doel Persoonlijke gegevens die we gebruiken

Verzamelen van geaggregeerde stroom- en energiegegevens aan Elia voor de administratieve en evaluatiedoeleinden van Elia om ons in staat te stellen flexibiliteitsdiensten aan te bieden.

• We zullen stroom- en energie-informatie combineren en geaggregeerde gegevens aan Elia verstrekken. Alsook uw EAN nummer voor administratieve doeleinden.

Zorg voor nauwkeurigheid en relevantie van uw gegevens

• Alle informatie

Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims

• Alle informatie

De DSO moet de mogelijke impact begrijpen die uw opslagtoestel kan hebben op de stroomkwaliteit in uw net, zodat de DSO mitigerende maatregelen kan nemen.

• EAN nummer in combinatie met de stroomcapaciteit.

Assistentie aan wetshandhavingsinstanties en andere overheidsinstanties

• De persoonsgegevens die voor dit doel worden verwerkt, zijn afhankelijk van de omvang van het onderzoek en zijn beperkt tot wat nodig is om het doel van het verzoek te bereiken.

Door de toestand van uw opslagtoestel dynamisch te begrijpen, kunnen wij berekenen hoe u uw opslagtoestel het beste kunt bedienen.

• Opslagtoestel-ID in combinatie met stroom- en energiegegevens

Waar we uw persoonlijke gegevens verwerken zodat u niet meer geïdentificeerd kunt worden We kunnen alle persoonlijke gegevens die we bewaren anonimiseren en samenvoegen (zodat deze u niet identificeren). We kunnen geanonimiseerde en geaggregeerde informatie gebruiken voor doeleinden zoals het testen van onze IT-systemen, onderzoek, gegevensanalyse, het verbeteren van onze site, apps en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

3. Bronnen waaruit we uw persoonlijke gegevens verzamelen

We zullen persoonlijke gegevens verzamelen uit een aantal bronnen. Deze omvatten:

  • Direct van u: wanneer u met ons communiceert.
  • Direct vanaf uw opslagtoestel, of van een partner.

 

4. Met wie we uw persoonsgegevens delen

Wij delen persoonsgegevens met de volgende partijen:


Wie Voorbeelden

Bedrijven in dezelfde groep bedrijven als wij

Ons moederbedrijf, Centrica Plc

Uw lokale DSO [https://www.vreg.be/en/wie-is-mijn-netbeheerder]

Het EAN-nummer en de vermogenscapaciteit.

Elia

Toestel-ID, geaggregeerde stroom- en energiegegevens en geanonimiseerde stroomgegevens op specifiek verzoek. Alsook uw EAN-nummer.

Elke bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij

5. Internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens

Centrica is een wereldwijde organisatie en net als andere organisaties maken we gebruik van derden die in andere landen zijn gevestigd om ons te helpen bij het runnen van ons bedrijf. Als gevolg hiervan kunnen persoonlijke gegevens worden overgedragen buiten de landen waar wij en onze klanten zijn gevestigd. Dit omvat landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") en naar landen die geen wetten hebben die specifieke bescherming bieden voor persoonlijke gegevens. We hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens voldoende worden beschermd en dat alle overdrachten van persoonlijke gegevens buiten de EER rechtmatig gebeuren. Wanneer we persoonsgegevens buiten de EER overdragen naar een land waarvan de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat het een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt, zullen de overdrachten plaatsvinden onder een overeenkomst die de vereisten voor de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER dekt, zoals de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen.
 

6. Hoelang we persoonlijke gegevens bewaren

We bewaren gegevens over u zolang u gegevens naar ons verzendt, en vervolgens twaalf (12) maanden.
 

7. Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

U heeft mogelijk de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • het recht om geïnformeerd te worden over de persoonlijke gegevens die we verzamelen, hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en van wie we uw persoonlijke gegevens verzamelen wanneer we deze uit andere bronnen verkrijgen (die allemaal in deze kennisgeving staan);
  • het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die we over u bewaren;
  • het recht om correctie te vragen van onjuiste persoonlijke gegevens die we over u hebben;
  • het recht om in bepaalde omstandigheden de blokkering of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen;
  • het recht om te verzoeken dat we elementen van uw gegevens overdragen aan u of een andere dienstverlener;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons ((1) waar we een legitiem belang hebben om dit te doen, zoals vermeld in sectie 3, maar uw rechten prevaleren boven de onze op basis van uw specifieke situatie (die u ons moet uitleggen) ), (2) waar we deze verwerken voor direct marketingdoeleinden, of (3) omdat we geautomatiseerde middelen gebruiken om beslissingen te nemen die een juridisch of vergelijkbaar significant effect hebben); en
  • het recht om uw toestemming in te trekken voor de verwerkingsactiviteiten die we uitvoeren op basis van toestemming, vermeld in sectie 3.

U profiteert alleen van enkele van de bovenstaande rechten in beperkte omstandigheden, die afhangen van de juridische reden waarom we uw persoonsgegevens hebben verzameld.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen of als u vragen heeft met betrekking tot uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.
 

8. Contact opnemen

Als u privacygerelateerde vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van Centrica door te schrijven naar The Data Protection Officer, Centrica Plc, Millstream, Maidenhead Road, Windsor, Berkshire, SL4 5GD.

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@centrica.com.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit of uw lokale toezichthouder voor gegevensbescherming. We zijn er om u te helpen en moedigen u aan om eerst contact met ons op te nemen om uw klacht op te lossen.

 

Versie 2.0 May 2021